Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
360510

TRIỂN KHAI 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

Ngày 13/09/2023 11:08:59

TRIỂN KHAI 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG "ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI" VÀ "ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ" TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính Phủ, ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành kế hoạch số 189, Công văn số 1888/UBND-VP ngày 20/7/2023 của UBND huyện Nga Sơn về việc triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại nội dung công văn số 1888/UBND –VP, Chỉ tịch UBND huyện chỉ đạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú

. Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”. Thực hiện đúng quy trình liên thông theo hướng dẫn của Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông (có công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 gửi kèm).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhiều người dân tham gia thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết 2 TTHC của tỉnh (tại địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn) hoặc đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục trực tuyến đảm bảo nhanhchóng, thuận tiện.

Theo đó từ ngày 20/7/2023 chính thức triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công.

TRIỂN KHAI 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

Đăng lúc: 13/09/2023 11:08:59 (GMT+7)

TRIỂN KHAI 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG "ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI" VÀ "ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ" TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính Phủ, ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành kế hoạch số 189, Công văn số 1888/UBND-VP ngày 20/7/2023 của UBND huyện Nga Sơn về việc triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại nội dung công văn số 1888/UBND –VP, Chỉ tịch UBND huyện chỉ đạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú

. Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”. Thực hiện đúng quy trình liên thông theo hướng dẫn của Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông (có công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 gửi kèm).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhiều người dân tham gia thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết 2 TTHC của tỉnh (tại địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn) hoặc đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục trực tuyến đảm bảo nhanhchóng, thuận tiện.

Theo đó từ ngày 20/7/2023 chính thức triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công.

Công khai KQ giải quyết TTHC